Podanie žiadosti o vydanie zbrojnej licencie

Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať

  • osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu), obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby  podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
  • dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
  • miesto uloženia zbraní,
  • skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
  • osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.

Žiadateľ k žiadosti pripojí úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.

Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených v žiadosti o vydanie zbrojnej licencie.

Späť do obchodu