Zbrane a strelivo

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Otázky na skúšku z odbornej spôsobilosti ZP

Súbory otázok na skúšku odbornej spôsobilosti pre držanie alebo nosenie zbrane platné od 1.10.2018 ...

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

Držiteľ zbrojného preukazu je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strel...

Podmienka na vydanie zbrojného preukazu v inom členskom štáte Európskej únie

podľa čl. 7 Smernice Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní nikto...

Nákupné povolenie

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za p...

Podanie žiadosti o vydanie zbrojnej licencie

Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, ...

Zbrojná licencia

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje...

Vydanie zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá písomne požiadala o jeho vydanie, je ...

Zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo...

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C (518,9 kB) Oznámenie ...

9 položiek celkom
Späť do obchodu